Serbest meslek erbabı sayılanlar

Gelir vergisi kanunu uygulanmasında aşağıdaki iş ve işlemleri yapanlar serbest meslek erbabı sayılmaktadır.

Serbest meslek erbabı vergilendirme

Serbest meslek erbabı sayılanlar kimlerdir. Aşağıda sayılan kişiler, serbest meslek erbabı sayılır ve elde ettikleri gelirler Gelir Vergisi Kanununa tabi olarak vergilendirilir.

Serbest meslek erbabı sayılanlar

Gelir vergisi kanunu uygulanmasında aşağıdaki iş ve işlemleri yapanlar serbest meslek erbabı sayılmaktadır. 

  • Gümrük komisyonculuğu işini yapanlar, borsalarda ajan ve acentelik yapanlar, noterler ile noterlik görevi ile görevlendirilen kişiler,
  • Yaptıkları iş ve işlemler bizzat serbest meslek erbabı tanımına girmemekle beraber, serbest meslek erbaplarını bir araya getirmek suretiyle teşkilat kuran ve/veya bunlara sermaye temin ederek kazançtan hisse alanlar ile değişik şekillerde serbest meslek kazancı üzerinden hisse alanlar,
  • Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerdeki ortaklar ile adi komandit şirketlerdeki komandite ortaklar,
  • Avukatlar, müşavirler, gerçek kişiler ile kurum ve kuruluşların veya serbest meslek erbaplarının ticari ve mesleki düzeydeki işlemlerini takip edenler ile konser veren sanatçılar,
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 155′ inci maddesinde belirtilen şartlardan en az iki şartını taşıyan ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler, rehberler gibi mesleki faaliyette bulunanlar.