Şartlı muafiyet sistemi nedir

Şartlı muafiyet sistemi nedir

Dâhilde işleme izin belgesi veya dâhilde işleme izni kapsamında ihraç edilmesi taahhüt edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ve mamul ile değişmemiş eşya ile ambalaj ve işletme malzemesinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde (serbest bölge hariç) yerleşik firmalarca, ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın vergisi teminata bağlanmak suretiyle bedelli veya bedelsiz ithal edilmesi ve ihracata taahhüdün gerçekleşmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesine şartlı muafiyet sistemi denir.