Tebliğ tarihi

Tebliğ tarihi özellikli durumlar

Elektronik tebligatta ilgili kişinin gelen elektronik iletiyi okuyup okumaması veya açıp açmaması tebligatın sıhhatini veya tebliğ tarihlerini değiştirmez. Elektronik ortamda yapılan tebliğlerde izleyen 5. Günde tebligat, her halükarda yapılmış sayılır. Tebliğin ilanla yapılacağı haller burada açıklanmıştır.

Tebliğ tarihi

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre ihbarname ve tebliğ alındıları ile aynı Kanunun 93. Maddesine göre fiziksel olarak yapılan tebliğlerde tebliğ tarihleri, ihbarnamenin veya ödeme emrinin ilgililerine tebliğ edildiği tarih ve/veya ilgililerin belgeleri tebellüğ ettiği tarihtir.

Elektronik ortamda tebliğ tarihleri

Elektronik adresler aracılığı ile yapılan tebliğlerde tebliğ tarihleri, yazının veya tebligat ile ödeme emrinin ilgili elektronik adreslere gönderildiği tarihi izleyen beşinci gündür.