Gerçek kişilerin tutması gereken defterler

Gelir vergisi mükellefleri, bilanço esası ile işletme esasına göre defter tutmaktadır.

Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar

Gerçek kişiler, vergilendirilme şekillerine göre ya bilanço esasına göre ya da işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Gerçek kişilerin vergilendirilmesine buradan ulaşılabilir.

Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 182’inci maddesine göre aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:

  • Yevmiye defteri;
  • Defterikebir/Büyük Defter
  • Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri)

Gerçek kişilerin tutması gereken defterler

Gelir vergisi mükellefleri olan gerçek kişilerin tutması gereken defterler aşağıda sayılmıştır. Gelir vergisi mükellefleri, bilanço esası ile işletme esasına göre defter tutmaktadır. Yine, serbest meslek kazancı elde edenlerde serbest meslek kazanç defteri tutarlar. Serbest meslek erbapları ile işletme defteri tutanlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Defter Beyan Sistemini kullanmak zorundadır. Gelir vergisi mükelleflerini tuttukları defterlere göre aşağıdaki şekilde ayırmak gerekmektedir.

  • Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler)
  • İşletme Esasına Göre Tutulacak Defterler
  • Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defterler
  • Kollektif ve Komandit Şirketler (Şahıs Şirketleri)

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

İşletme esasına göre tutan gelir vergisi mükellefleri aşağıdaki defterleri tutması zorunludur.

  • İşletme Defteri